INLEIDING

Hypothyreoïdie, de meest voorkomende schildklierziekte waarbij sprake is van een onderfunctie van de schildklier, komt naar schatting voor bij ca. 10 % van de bevolking. Complementaire artsen schatten dit aantal zelfs nog hoger in. Toch wordt deze ziekte, die achtmaal vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen, vaak niet herkend door artsen.

Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen.

 

Ten eerste:

Hypothyreoïdie, te lage schildklierfunctie, kan zich uiten in een  aantal klachten en symptomen die overlappen met bijvoorbeeld angststoornissen, depressie, stress, CVS/ME.

Klachten en symptomen zijn bijvoorbeeld: vermoeidheid, darmklachten, hoge bloeddruk, depressiviteit, concentratiestoornissen, hoofdpijn, slaapstoornissen.

Als de werkelijke oorzaak van de ziekte niet wordt herkend wordt de patiënt verwezen naar de psycholoog of psychiater, "het zit tussen uw oren", of bij de diagnose CVS/ME volgen eventueel behandelingen die echter geen soelaas zullen bieden.

 

Ten tweede:

De door reguliere artsen gehanteerde methode om te lage schildklierfunctie vast te stellen, namelijk het bepalen van de TSH (Thyreoid/Schildklier stimulerend hormoon) en vrije T4 (schildklierhormoon thyroxine) uit bloedserum is niet toereikend. Men kan normale TSH- en T4-waarden hebben en wel degelijk schildklierpatiënt zijn.

Onder met name complementaire artsen groeit de overtuiging dat er een wanverhouding bestaat tussen klachten en bevindingen uit bloedserum. Wanneer personen met normale bloedwaarden die duidelijk verschijnselen vertonen van schildklierdeficiëncy behandeld worden treedt verbetering in.

 

Het betreurenswaardige feit dat lang niet iedere schildklierpatiënt als zodanig wordt herkend en jaren, soms tientallen jaren, onnodig ziek kan blijven is niet het enige probleem. Zelfs als er wel sprake is van een juiste diagnose kan er nog van alles mis gaan bij de behandeling.

Standaard is de behandeling met synthetisch schildklierhormoon T4 (bijvoorbeeld Thyrax of Euthyrox) eventueel aangevuld met synthetisch T3 (Cytomel). Echter, lang niet iedereen heeft daar baat bij, de klachten kunnen zelfs verergeren.

Al 100 jaar is er een alternatief, namelijk natuurlijk schildklierhormoon dat wereldwijd miljoenen patiënten heeft geholpen. Ten onrechte wordt deze medicatie door reguliere artsen als obsoleet (verouderd) beschouwd. Mijn eigen ervaringen, de uitkomsten van een enquête, de honderden brieven die patiënten schreven in het kader van de actie tot behoud van thyreoïdum wijzen heel anders uit. Natuurlijk schildklierhormoon (Thyreoïdum, Armour Thyroid) is een adequaat en veilig middel bij de bestrijding van klachten en symptomen ten gevolge van een te lage schildklierfunctie.

Voor al degenen die nog op zoek zijn naar een juiste diagnose voor hun klachten, voor hen die reeds behandeld worden, maar ontevreden zijn over de resultaten van die behandeling en voor iedereen die meer wil weten over trage schildklierwerking en verder wil kijken dan wat reguliere artsen hierover zeggen heb ik informatie verzameld die in een aantal rubrieken is ondergebracht. Een overzicht van deze rubrieken staat op de schildklierstartpagina.

 

In de rubriek Diagnose vindt u o.a. lijsten van klachten en symptomen aan de hand waarvan u kunt nagaan of u mogelijk schildklierpatiënt bent en  artikelen en video's waaruit duidelijk wordt waarom de kritiek op de TSH-test terecht is.

 

In de rubriek Behandeling wordt de huidige reguliere behandeling gecontrasteerd met het alternatief, namelijk behandelen met natuurlijk schildklierhormoon. Artsen die hier succesvol mee werken doen verslag van hun ervaringen. In het essay Schildkliermedicatie: natuurlijk of synthetisch wordt beargumenteerd waarom patiënten de keuze moeten hebben tussen tussen synthetische en natuurlijke schildkliermedicatie.

De in een Powerpointpresentatie getoonde resultaten van onderzoek bevestigen de gunstige werking van natuurlijk schildkliermedicijn.

U vindt in deze rubriek ook een overzicht van leveranciers van natuurlijke schildkliermedicatie.

 

In de rubriek Wetenschappelijke artikelen wordt verwezen naar relevante artikelen.

 

In de rubriek Literatuur vindt u recensies van boeken welke zowel door artsen als door patiënten geschreven zijn.

 

Door het aanklikken van de links in Websites komt u op relevante websites waar u verdere informatie kunt vinden.

 

En mocht u willen meewerken aan een verandering van de huidige onbevredigende situatie t.a.v. de schildklierdiagnostiek en -behandeling dan kunt u dat doen door lid te worden van de Vereniging van Gebruikers van Natuurlijk Schildklierhormoon (VGNS). Aanmelden kan via de website. Of u kunt de Petities tekenen.

 

Terug naar schildklierstartpagina